آگهی استخدام قراردادی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دشتستان 1391/01/19 
شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دشتستان جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود طبق مفاد آئین نامه اداری واستخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاهها مصوب هیات امنا و مجوز شماره 1111/م  مورخ 21/8/90 و 1124/م مورخ 22/8/90 معاونت محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ،تعداد 3   نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون استخدامی (عمومی یا مصاحبه تخصصی) و انجام مراحل گزینش برای مشاغل ذیل بصورت قراردادی جهت خدمت در واحدهای تابعه خود بشرح ذیل بکارگیری می نماید.


برگشت
 
     

 

 
 

 
 
بوشهر-خیابان معلم - روبه روی ستاد نماز جمعه - دانشگاه علوم پزشکی و  خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر- كدپستي : 7514633341 فکس:2523123
کلیه حقوق  این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.
طراحی و اجرا: مديريت آمار و  فن آوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
admin@bpums.ac.ir